ျမန္မာစာတန္းထုိး ေဟာေျပာပုိ႕ခ်ခ်က္မ်ား

 TED – Ideas worth spreading

မိဘမ်ားအတြက္ … ကေလးမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးျခင္း .. … .. အေထာက္အကူျပဳ ေဟာေျပာ ပုိ႕ခ်ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေတြးေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ေဟာေျပာ ပုိ႕ခ်ခ်က္မ်ား ပါရွိပါတယ္ ….

အဲဒီ ၀ပ္ဆုိဒ္လင့္မွာ သြား ေလ႕လာ ၾကည့္ပါ ….

ျမန္မာ စာတန္းထုိး ထားပါတယ္ …

TED – Ideas worth spreading – http://www.ted.com/pages/286?lang=my

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s