ရန္ကုန္ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္ – 2008

မႏွစ္က ဒီေန႕မ်ဳိးမွာ သြားလည္ခဲ႕တဲ႕ ရန္ကုန္ တိရစ ၦာန္ ဥယ်ာဥ္ From 12 months (before first birthday) မာမီ၊ Angel ႏွင့္ Heaven – သိန္းဌက္မိသားစု ႏွင့္အတူ။ From 12 months (before first birthday) သမီးႏွင့္ သိန္းဌက္မိသားစု From 12 months (before first birthday) သမီး ႏွင့္ သားသား From 12 months (before first birthday)   From 12 months (before first birthday) ၀က္၀ံေလးႏွင့္ အမွတ္တရ From 12 months […]

Read More ရန္ကုန္ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္ – 2008